ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

ข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

2017-02-16 14:36:20